Vedtægter

 

Vedtægter

 

LOVE FOR SVENDBORG HÅNDBOLDKLUB
 

§ 1.

Stk.1. Klubbens navn er SVENDBORG HÅNDBOLDKLUB, stiftet 13. marts 1940, medlem af FHF, der er medlem af DHF under DIF, og klubben er som medlem af disse forbund underkastet de for disse til enhver tid gældende love og bestemmelser.

Klubbens hjemsted er Svendborg.

§ 2.

Stk.1. Klubbens formål er at samle alle i Svendborg og omegn om hånd­boldspillet. Endvidere forpligter det enkelte medlem sig til at styrke kammeratskabet, ved at deltage aktivt og engageret i klubbens sociale liv, og udvikle sig til at være en aktiv medspiller, såvel i klubben som i det omgivende samfund.

§ 3.

Stk.1. Klubben består af aktive og passive medlemmer. Bestyrelsen kan nægte optagelse af medlemmer uden at begrunde dette nærmere, men en sådan nægtelse kan forelægges til endelig afgørelse på førstkommende generalforsamling.

Stk.2. Svendborg Håndboldklub kan uddele to ærestegn – en æresnål og en guldnål.

Stk.3. Æresnålen, der er Svendborg Håndboldklubs højeste udmærkelse, kan tildeles medlemmer, som gennem et årelangt, uegennyttigt og fortjenstfuldt arbejde, har ydet en stor og usædvanlig indsats for Svendborg Håndboldklub. Indehavere af Svendborg Håndboldklubs æresnål har for livstid ret til gratis adgang, med ledsager, til alle Svendborg Håndboldklubs arrangementer.

Stk.4. Guldnålen kan tildeles medlemmer, der i en årerække har ydet en uegennyttig, stor og god indsats for klubben, ligesom klubbens spillere tildeles guldnålen ved debut på A-lands-holdene.

Stk.5. Beslutning om tildeling af Svendborg Håndboldklubs æresnål og guldnål træffes af klubbens bestyrelse. I tilfælde af stemme­lighed er formandens stemme afgørende.

§ 4.

Stk.1. Kontingent fastsættes af generalforsam­lingen. Ved indmeldelse betales kontingent fra indmeldelsesdato til igangværende periodes afslutning.

Stk.2. Medlemmer kan skriftligt ansøge klubben om kontingentnedsættelse for en tidsbegrænset periode.

Stk.3. Der ydes kontingentfrihed til trænere, bestyrelsesmedlemmer, kasserer og faste medlemmer i udvalg godkendt af bestyrelsen.

§ 5.

Stk.1. Udmeldelse skal ske skriftligt, jvf. i øvrigt DHF’s love vedrørende eventuel overgang til anden forening.

Stk.2. Restancer ud over en måned kan medføre udelukkelse fra klubben, dog således at vedkommende medlem erindres herom med angivelse af passende frist (mindst 14 dage) til betaling. Ved ny indmeldelse betales restancen. Bestemmelserne i § 5 stk. 3 og stk. 4 er ikke gældende ved udelukkelse på grund af kontingentrestance.

Stk.3. Medlemmer, som ikke holder sig lovene efterretlige, modarbej-der klubbens interesser eller udviser uværdig adfærd, kan udelukkes af klubben, dog kan vedkommende indanke sin sag for første ordinære generalforsamling.

Stk.4. Udelukkelse, evt. karantæne, kan ikke etableres mod et medlem, før dette ved indkaldelse til bestyrelsens første møde er gjort bekendt med anklagen og har haft lejlighed til at forsvare sig mod og evt. tilbagevise anklagen.

§ 6.

Stk.1. Det er medlemmernes pligt at overholde reglementerne for håndboldspillet og idrætspladsernes benyttelse, samt være ledernes og trænernes anvisninger efterretlige.

Stk.2. Ingen må deltage i andre ligestillede foreningers konkurrencer og præsentationer uden bestyrelsens tilladelse.

§ 7.

Stk.1. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i august måned.

Stk.2. Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være formanden skriftligt i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Stk.3. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

1) Valg af dirigent.

2) Fremlæggelse af bestyrelsens årsberetning til godkendelse.

3) Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendel­se.

4) Indkomne forslag.

5) Valg til bestyrelse m.v.

6) Valg af revisorer og revisorsuppleanter.

7) Eventuelt.

Stk.4. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen fin-der det nødvendigt eller efter skriftlig begæring fra mindst 10 % af klubbens stemmeberettigede medlemmer. Den ekstraordi-nære generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter mod-tagelse af en sådan begæring.

Stk.5. Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 3 ugers varsel på SHs hjemmesides forside og kendte mailadresser på medlemmer og trænere.

Stk.6. Adgang til generalforsamlingen har alle medlemmer, repræsentanter for pressen samt personer, der modtager indbydelse hertil af bestyrelsen.

Stk.7. Enhver lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdyg-tig.

Stk.8. Afstemning skal ske skriftligt, dersom blot et medlem ønsker det. Afgørelser sker ved almindeligt stemmeflertal, jvf. dog

§ 7, stk. 9 samt § 11.

Stk.9. Forslag til ændringer i nærværende vedtægter skal angives på dagsordenen. Ændringer er godkendt, når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

Stk.10 Alle medlemmer over 15 år har stemmeret.

§ 8.

Stk.1. Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af indtil 9 medlemmer.

Stk.2. Bestyrelsen sammensættes således:

Formanden, der vælges i ulige år.

Næstformanden, der vælges i lige år.

Kassereren, der vælges i lige år.

2-3 bestyrelsesmedlemmer, der vælges i ulige år.

2-3 bestyrelsesmedlemmer, der vælges i lige år.

Stk.3. Alle valg foregår på generalforsamlingen.

Stk.4. Klubben kan tegnes af formanden, kassereren samt mindst

1 ordinært bestyrelsesmedlem i forening.

§ 9.

Stk.1. Bestyrelsen repræsenterer klubben, dog under ansvar overfor generalforsamlingen.

Stk.2. Bestyrelsen har ret til at nedsætte de udvalg, som anses for formålstjenlige.

Stk.3. Bestyrelsen antager den fornødne medhjælp.

Stk.4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, herunder mødeaktivitet.

Stk.5 I tilfælde af stemmelighed indenfor bestyrelsen er formandens stemme afgørende.

Stk.6. Udtræder et bestyrelsesmedlem indenfor valgperioden, kan bestyrelsen supplere sig selv. Den således valgte stedfortræder kan på denne måde kun fungere indtil næste ordinære general-forsamling.

§ 10.

Stk.1. Regnskabsåret er 1/6 – 31/5.

Stk.2. Revisionen består af de 2 på de ordinære generalforsamlinger valgte revisorer. Revisorerne vælges for 2 år ad gangen og er skiftevis på valg. Samtidig vælges for hver revisor een suppleant, der indtræder i tilfælde af de valgte revisorers frafald. Revisionen omfatter såvel regnskabsmæssig som kritisk revision.

Stk.3. Foreningen hæfter kun med dens formue.

§ 11.

Stk.1. Klubben kan ikke opløses så længe 7 medlemmer ønsker den opretholdt. I tilfælde af opløsning går eventuelle midler til fremme af håndboldspillet.
Stk.2. Ikke forbrugte udloddede midler fra Elite Gaming A/S returneres til Elite Gaming, der er forpligtet til at indbetale afgift af gevinstgivende spilleautomater svarende til den returnerede udlodning.

Således senest ændret på generalforsamlingen den 26.8.2014.

 

 

Skriv et svar